• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۳-۰۶
  • شناسه خبر: 3408

به مناسبت پنجم خرداد سالروز اکتشاف نفت جشنواره ملی ادبیات داستانی وجشنواره  فیلم کوتاه با موضوع نفت برگزار می گردد.

به مناسبت پنجم خرداد سالروز اکتشاف نفت جشنواره ملی ادبیات داستانی وجشنواره  فیلم کوتاه با موضوع نفت برگزار می گردد. بمناسبت پنجم خردادماه سالروزاکتشاف نفت درکهن دیارمسحدسلیمان جشنواره ملی ادبیات داستانی(داستان کوتاه،داست ...

به مناسبت پنجم خرداد سالروز اکتشاف نفت جشنواره ملی ادبیات داستانی وجشنواره  فیلم کوتاه با موضوع نفت برگزار می گردد.

بمناسبت پنجم خردادماه سالروزاکتشاف نفت درکهن دیارمسحدسلیمان جشنواره ملی ادبیات داستانی(داستان کوتاه،داستانک وقصه ) وجشنواره فیلم کوتاه شامل (فیلم داستانی فیلم مستندوانیمیشن)با موضوع نفت  برگزار می گرددحمید حیدری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مسجدسلیمان با اشاره به این خبر افزود:جشنواره های فرهنگی هنری میتواندنگاه دیگری به مزایا،معایب ،عبرت ها ی اکتشاف نفت وتاثیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و…داشته باشدواین جشنواره توسط انجمن قلم اداره فرهنگ وارشاداسلامی و،دفتر انجمن سینمای جوانان شهرستان مسجدسلیمان ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،،نماینده شهرستان وامام جمعه ورییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مسجدسلیمان برگزارمیگردد.
حمید حیدری  درادامه ازپیگیری های مهندس ظاهری که اعتباراولیه جهت برگزاری این ۲رویدادبزرگ فرهنگی هنری درگستره ملی راتصویب واجرایی نمود،مراتب تقدیروتشکرخودرااعلام نمود…
اطلاعات تکمیلی وفراخوان جشنواره بزودی ازطریق همین نشریه وسایت های خبری منتشرخواهدشد…