شکست تفکر  ” خداحافظی با صنعت نفت و گاز مسجد سلیمان”  و چگونگی بازگشت امید با افتتاح پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

شکست تفکر  ” خداحافظی با صنعت نفت و گاز مسجد سلیمان”  و چگونگی بازگشت امید با افتتاح پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان به قلم  داوود قندعلی پور مسجد سلیمان از دیرباز پایتخت مدرنیته و دروازه ورود تکنولوژی های نوین بوده است. با علم به آنکه کشف نفت اولین دریچه ی راهیابی به سمت ...

 بی خیالی و عملکرد ضعیف دروازبان لیورپول اشک هم تیمی هایش را درآورد. 

نویسنده محسن بابادی ..کارشناس فوتبال…اهواز بی خیالی و عملکرد ضعیف دروازبان لیورپول اشک هم تیمی هایش را درآورد. لیورپول که راهی آسانتر از رئال جهت رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا را طی کرده بود، به نیکی می دانست که اگر امسال قهرمان نشود، ممکن است تا سال ها و چه بسا یکی دو دهه ...